Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Š. m. balandžio 23 d. Pabradės mieste vyko visuotinė viešųjų erdvių tvarkymo akcija „Darom“. Daugelį metų įmonės, nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, bendruomenės, seniūnija, kitos įstaigos ir pavieniai asmenys inicijuoja ir dalyvauja Pabradės miesto aplinkos tvarkyme.

Džiaugiamės ir mes, UAB „Pabradės komunalinio ūkis“ kolektyvas, dalyvavę šioje pilietinėje švarinimosi iniciatyvoje, tvarkant Gaspariškių g. ir Žvėrinės g. pamiškę. Vos keletas metrų nuo gyventojų namų tvarkoma teritorija buvo labai šiukšlina. Nedidelis, bet šaunus mūsų kolektyvas surinko apie 40 vnt. 120 L talpos maišų įvairių atliekų: plastikinių ir stiklinių butelių, skardinių, asbesto ir gumos gaminių likučių, buitinių atliekų.

Akcijos „Darom“ dėka kasmet šiukšlių gamtoje lieka vis mažiau, bet įveikti kovą su atliekų problema nėra paprasta. Rinkti ir rūšiuoti atliekas didelei daliai mūsų įmonės darbuotojų yra kasdieninis darbas. Puikiai suprantame šio darbo sunkumą ir svarbą. Linkime visiems sąmoningumo neteršti mus supančios aplinkos, gerbti ir puoselėti gamtą bei įkvėpti tvariam pokyčiui būsimas kartas.

   "Aš, Andrejus Junda, 2023 m. kovo 5 d. rinkimuose kandidatavau į Švenčionių rajono savivaldybės tarybą. Sulaukęs didelio Švenčionių rajono gyventojų palaikymo, buvau jų balsais išrinktas į tarybos narius. Nuo š. m. 21 d. esu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys, prisiekęs vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Iškilmingo posėdžio metu, priimdamas tarybos nario mandatą, ,,su Dievo pagalba" pasižadėjau ryžtingai dirbti ir stengtis rajono žmonių labui, pateisinant išreikštą jų pasitikėjimą manimi.

   Tapdamas tarybos nariu, įstatymų nustatyta tvarka, nebegaliu vykdyti UAB „Pabradės komunalinio ūkio“ direktoriaus pareigų, todėl, apgailestaudamas, jas palieku ir atsisveikinu su Jumis kaip šios įmonės atstovas. Nuo 2015 m. sąžiningai vadovavau šiai įmonei ir stengiausi besąlygiškai vykdyti vadovo pareigas, pasitarnaujant savo gimtojo krašto žmonėms ir viso rajono labui. Nuo 2023 m. balandžio 21 d. mano pareigas laikinai perima UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis" vyr. inžinierius Virgilijus Uždavinys iki kol konkurso tvarka bus paskirtas bendrovės direktorius. Linkiu jam didžiausios sėkmės, stiprybės ir išminties naujose pareigose.

   Mieli rajono gyventojai, noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už ilgametį bendradarbiavimą sprendžiant kasdieninius įmonės klausimus, už supratimą man priimant svarbius įmonei sprendimus ir Jūsų aktyvumą kuriant gražų, švarų ir pažangų rajoną. Tvirtai žinau, kad svarbiausi vietos savivaldoje yra žmonės, todėl skatinu Jus ir toliau būti iniciatyviems komunalinio ūkio veiklose, tausoti ir vystyti mūsų rajono potencialą bei branginti, ką esame kartu sukūrę per tiek metų.

   Taip pat, visam UAB ,,Pabradės komunalinio ūkio" kolektyvui reiškiu didžiausią pagarbą ir dėkingumą už begalinį atsidavimą darbui, profesionalų pareigų atlikimą, stiprią komandinę dvasią ir pasiektą per šiuos metus bendrą pažangą. Tegul mūsų bendra patirtis būna Jums gera atsvara ateities darbams ir laukiamiems iššūkiams.“

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS “VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖSMIESTO AGLOMERACIJOJE”


2020-02-05 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės miesto aglomeracijoje“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0016 (toliau – Projektas) finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.
Informuojame, kad Projektas yra baigtas įgyvendinti. Jo įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų skirta 436 209,49 Eur grąžinamosios subsidijos, 773 923,30 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, ir 187 018,96 Eur paskolos iš VIPA.

Projektas inicijuotas spręsti šias vandentvarkos problemas Pabradės miesto aglomeracijoje: ne visi gyventojai turėjo galimybę prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tvarkymo sistemos ir gauti kokybiškas paslaugas, todėl naudojosi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, buvo įsirengę nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas arba tvarkė nuotekas kitais būdais. Naudojantis šiomis sistemomis gyventojai teršė aplinką. Didžioji dalis prie centralizuotos sistemos neprisijungusių gyventojų nuotekas į paviršinius vandens telkinius išleisdavo dalinai apvalytas arba nevalytas, taip darydami neigiamą poveikį paviršinių vandens telkinių būklei.
Siekiant spręsti nurodytas problemas buvo būtinos investicijos į centralizuotos vandens ir nuotekų sistemos tvarkymo plėtrą, užtikrinant vartotojams teikiamų paslaugų atitiktį sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimams, aprūpinant kuo daugiau gyventojų viešai tiekiamomis vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pabradės aglomeracijoje.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė - Pabradės aglomeracijos gyventojai. Pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis - kokybiškos ir prieinamos vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugos bei saugi aplinkosauginiu požiūriu gyvenamoji aplinka.
Projekto tikslui pasiekti planuotas uždavinys - užtikrinti reikiamą infrastruktūrą ir sąlygas centralizuotai teikiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimui Pabradės mieste.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdytos šios veiklos:
- vandens tiekimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (Vilniaus g., Padubingės g., Karių g., Molėtų g., Upės g., Bažnyčios g., Mokyklos g., Vasaros g., Švenčionių g., Sodų g., Kovo g., Partizanų g., Šilelio g., Projekto g., Malūno g.);
- nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (Vilniaus g., Padubingės g., Karių g., Molėtų g., Upės g., Bažnyčios g., Mokyklos g., Vasaros g., Švenčionių g., Sodų g., Kovo g., Partizanų g., Šilelio g., Projekto g., Malūno g.).

Projekto rezultatai:
- naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis, km – 6,7;
- naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis, km – 5,3.
- planuojama, kad prie nuotekų tinklų prisijungs gyventojų skaičius – 281;
- planuojama, kad prie vandentiekio tinklų prisijungs gyventojų skaičius – 177.

Įgyvendinus projektą yra sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Pabradės miesto gyventojams.