Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TEISĖS AKTAI

1) LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS (Žin., 2002, Nr. 72-3016)

2) LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS (Žin., 2006, Nr. 82-3260)

3) LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMAS (Žin., 2007, Nr. 130-5259)

4) LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102)

5) ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMAS NR. A-469 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO“
ĮSAKYMAS NR. A-469

6) DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas 2015-04-15, Nr. 390

7) DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI

8) VANDENS ATITIKTIES LIETUVOS HIGIENOS NORMOMS HN 24:2003 „GERIAMO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ BEI ES TARYBOS DIREKTYVOS 98/83/EB „DĖL ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTO VANDENS KOKYBĖS“ REIKALAVIMAI
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216309
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:31998L0083

9) UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Skundu-nagrinejimo-tvarka