Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

UAB PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS
(Po reorganizavimo tęs veiklą pakeistu pavadinimu UAB „Švenčionių komunalinis centras“)

Juridinio asmens kodas: 178602952
Adresas: Švenčionių r. sav., Pabradė, Pašto g. 6A-7

Bendrovės veiklos aprašymas

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei kita su tuo susijusi veikla, komunalinio ūkio veikla, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimas, pastatų techninė priežiūra (eksploatavimas), šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, atliekų tvarkymas, bendrastatybiniai darbai, patalpų, teritorijų priežiūra, valymas.

Informacija apie kolegialų organą (valdybą)

UAB PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS (toliau – bendrovė) yra savivaldybės valdoma bendrovė, kurios visos (100 proc.) akcijos priklauso Švenčionių rajono savivaldybei.
Valdyba sudaroma iš 3 narių, kurių – 1 narys Švenčionių rajono savivaldybės mero paskirtas valstybės tarnautojas ir 2 atrinkti nepriklausomi valdybos nariai.
Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, bendrovės įstatuose.
Atlygis už darbą valdyboje. Su valdybos nariu per 30 d. nuo jo paskyrimo į valdybą pasirašoma valdybos nario veiklos sutartis. Atlygis valdybos nariui mokamas Atlygio Švenčionių rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybų nariams mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 20 d. potvarkiu Nr. (2.1 E) V1-180 „Dėl Atlygio Švenčionių rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Valdybos kadencija: 4 (keturių) metų laikotarpis.
Valdybos kadencijos pradžia: ją išrinkus neeiliniame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
Valdybos kadencijos pabaiga: iki 2028 m. eilinio bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimo, bet ne ilgiau kaip iki naujos valdybos išrinkimo.

Atrankos procedūros

Atrankos būdas: esant poreikiui pokalbis.

Atrankos vykdymas:
I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;
II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, esant poreikiui pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus. Esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos proceso efektyvumo, Atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip 5 geriausius kandidatus į valdybos nario vietą;
III atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);
IV atrankos etapas – kandidato patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;
V atrankos etapas – bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės valdybos narių išrinkimo.

Atranką vykdys Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyrius (toliau – Mokesčių ir turto skyrius) ir esant poreikiui Švenčionių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų už kuriuos siūloma balsuoti renkant Švenčionių rajono savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gaires, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 7 d. potvarkiu Nr. (2.1 E) V1-318 „Dėl Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų už kuriuos siūloma balsuoti renkant Švenčionių rajono savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės).
Su Gairėmis galima susipažinti
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0ef031024b311efbdaea558de59136c 

Kandidatai, pretenduojantys į valdybos narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23-1 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus bendruosius ir specialiuosius.

Bendrieji reikalavimai kandidatams

Kandidatas turi atitikti visus šiuos bendruosius reikalavimus:
1) turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2) turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
4) jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
5) per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
6) negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;
7) negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;
8) jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Specialieji reikalavimai

Kandidatui į finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srities kompetenciją (renkamas 1 kandidatas):
1) ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamojo darbo arba veiklos juridiniame asmenyje patirtis finansų valdymo, finansų analizės ar audito srityse (pagrindinis reikalavimas);
2) papildomi reikalavimai:

vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtis;
investicinių projektų finansavimo patirtis;
komandinio darbo ir bendradarbiavimo su interesuotomis šalimis gebėjimai;
korporatyvinės valdysenos principų išmanymas (privalumas);
veiklos matavimo, duomenų valdymo ir kontrolės metodų taikymo patirtis (privalumas).
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

1) Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas);
2) Kandidato gyvenimo aprašymas (CV);
3) Kandidato motyvacinis laiškas;
4) Kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5) Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (priedas);
6) gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, kitus kvalifikacinių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus, jei tai yra būtina siekiant nustatyti kandidato tinkamumą valdybos nario pareigoms užimti.

Dokumentų pateikimo vieta, būdai ir terminas

Dokumentai teikiami Švenčionių rajono savivaldybės administracijai:
1) elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., nurodant „Atranka į bendrovės valdybos narius“, arba
2) pristatant adresu: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, (iš anksto suderinus atvykimo laiką).
Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
Dokumentai teikiami ir priimami 20 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie atranką paskelbimo juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.
Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Kontaktiniai asmenys

Atranką inicijuojančio subjekto atstovai:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja Rasa Bliūdžiuvienė, tel. + 370 687 57163, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Ambrasienė, tel. +370 387 66377, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Papildoma informacija kandidatams

1) Valdymo koordinavimo centro interneto svetainė: www.vic.lt 
2) bendrovės interneto svetainės adresas: www.pabradesku.lt 
3) bendrovės akcininko lūkesčių raštas;
4) bendrovės strategija.

PRIEDAI:
1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo