Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

UAB PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS
(Po reorganizavimo tęs veiklą pakeistu pavadinimu
UAB „Švenčionių komunalinis centras“)

Juridinio asmens kodas: 178602952
Adresas: Švenčionių r. sav., Pabradė, Pašto g. 6A

Bendrovės veiklos aprašymas

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei kita su tuo susijusi veikla, komunalinio ūkio veikla, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimas, pastatų techninė priežiūra (eksploatavimas), šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, atliekų tvarkymas, bendrastatybiniai darbai, patalpų, teritorijų priežiūra, valymas.

Informacija apie kolegialų organą (valdybą)

UAB PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS (toliau – bendrovė) yra savivaldybės valdoma bendrovė, kurios visos (100 proc.) akcijos priklauso Švenčionių rajono savivaldybei.
Valdyba sudaroma iš 3 narių, kurių – 1 narys Švenčionių rajono savivaldybės mero paskirtas valstybės tarnautojas ir 2 atrinkti nepriklausomi valdybos nariai.
Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567„Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, bendrovės įstatuose.
Atlygis už darbą valdyboje. Su nepriklausomu valdybos nariu per 30 d. nuo jo paskyrimo į valdybą pasirašoma valdybos nario veiklos sutartis, kurioje nurodomas valdybos nario veiklos valandinis įkainis eurais. Atlygis valdybos nariui mokamas Atlygio Švenčionių rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybų nariams mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 20 d. potvarkiu Nr. (2.1 E) V1-180 „Dėl Atlygio Švenčionių rajono savivaldybės valdomų įmonių valdybų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Nepriklausomo valdybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka bendrovė. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktus nepriklausomas valdybos narys turėtų įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią teikti sutartyje numatytas paslaugas, bendrovė nepriklausomam valdybos nariui atlygį moka tik turėdama nepriklausomo valdybos nario bendrovei pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal galiojančius teisės aktus leidžiančio pagal sutartį vykdyti veiklą dokumento, kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius nepriklausomas valdybos narys privalo sumokėti pats, jeigu galiojantys teisės aktai nenustato kitaip.
Valdybos kadencija: 4 (keturių) metų laikotarpis.
Valdybos kadencijos pradžia: ją išrinkus neeiliniame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
Valdybos kadencijos pabaiga: iki 2028 m. eilinio bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimo, bet ne ilgiau kaip iki naujos valdybos išrinkimo.


Atrankos procedūros

Atrankos būdas: pokalbis.
Atrankos vykdymas:
I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;
II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus. Esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, Atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 5 geriausius kandidatus į kiekvieną valdybos nario vietą;
III atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);
IV atrankos etapas – kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;
V atrankos etapas – bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl bendrovės valdybos narių išrinkimo.

Atranką vykdys UAB „Amber team“ (toliau – atrankos agentūra) ir Švenčionių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas). Su Atrankos aprašu galima susipažinti
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr 
Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomus valdybos narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23-1 straipsnyje ir Atrankos apraše nustatytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai kandidatams

Kandidatas turi atitikti visus šiuos bendruosius reikalavimus:
1) turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2) turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
4) jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
5) per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
6) negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;
7) negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;
8) jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Specialieji reikalavimai

Kandidatui į strateginio valdymo ir valdysenos srities kompetenciją (renkamas 1 kandidatas):
1) ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamojo darbo (įmonių vadovo, įmonės kolegialaus organo nario, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse (pagrindinis reikalavimas);
2) Papildomai reikalavimai kandidatui:
1. veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
2. verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis;
3. korporatyvinės valdysenos principų išmanymas;
4. asmeninės savybės (lyderystės, komandinio darbo, bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai).

Kandidatui į ūkio šakų (vandentvarkos, komunalinio ūkio) srityse kompetenciją (renkamas 1 kandidatas):
1) ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamojo darbo (įmonių vadovo, įmonės kolegialaus organo nario, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse (pagrindinis reikalavimas);
2) Papildomi reikalavimai kandidatui:
1. veiklos valdymo, kontrolės ar priežiūros žinios bei patirtis;
2. komunalinio ūkio ar vandentvarkos sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas;
3. korporatyvinės valdysenos principų išmanymas;
4. asmeninės savybės (lyderystės, komandinio darbo, bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai).

Nepriklausomumo reikalavimai kandidatams

Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su bendrove, Švenčionių rajono savivaldybe ar kitais nepriklausomais kolegialaus organo nariais nesieja jokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais bendrovės interesais. Kandidatas į bendrovės kolegialaus organo narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo reikalavimus:
Kandidatas turi atitikti visus nepriklausomumo reikalavimus, įtvirtintus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 7 dalyje:
1) ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;
2) ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;
3) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
4) neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;
5) paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
6) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
7) neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

1) Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
2) Kandidato gyvenimo aprašymas (CV);
3) Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
4) Kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5) Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese;
6) gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo vieta, būdai ir terminas

Dokumentai teikiami atrankos agentūrai UAB „Amber team“:
1) elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nurodant „Atranka į bendrovės nepriklausomus valdybos narius“, arba
2) pristatant adresu: Vivulskio g. 7, 03162 Vilnius, (iš anksto suderinus atvykimo laiką).
Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
Dokumentai teikiami ir priimami 20 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie atranką paskelbimo juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.
Teikiant dokumentus, būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama. Teikti kandidatūrą galima į daugiau nei vieną sritį.
Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Kontaktiniai asmenys

1) Asmuo, konsultuojantis atrankos dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais - UAB „Amber team“ direktorė Vaida Pociutė-Bortelienė, tel. (+370) 671 17467, pavaduojantis asmuo - personalo projektų vadybininkė Dovilė Dabševičienė, tel. (+370) 699 89010, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
2) Atranką inicijuojančio subjekto atstovė: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja Rasa Bliūdžiuvienė, +370 687 57163, el. p Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Papildoma informacija kandidatams

1) Valdymo koordinavimo centro interneto svetainė: www.vic.lt;
2) bendrovės interneto svetainės adresas: www.pabradesku.lt;
3) bendrovės akcininko lūkesčių raštas: Savivaldybės raštas dėl UAB Pabradės komunalinis ūkis lūkesčių (svencionys.lt);
4) bendrovės strategija: UAB_Pabrades_komunalinis_ukis_strateginis_planas_2020-2025.pdf (svencionys.lt).

PRIEDAI:
1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese.