Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS “VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖSMIESTO AGLOMERACIJOJE”


2020-02-05 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės miesto aglomeracijoje“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0016 (toliau – Projektas) finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.
Informuojame, kad Projektas yra baigtas įgyvendinti. Jo įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų skirta 436 209,49 Eur grąžinamosios subsidijos, 773 923,30 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, ir 187 018,96 Eur paskolos iš VIPA.

Projektas inicijuotas spręsti šias vandentvarkos problemas Pabradės miesto aglomeracijoje: ne visi gyventojai turėjo galimybę prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tvarkymo sistemos ir gauti kokybiškas paslaugas, todėl naudojosi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, buvo įsirengę nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas arba tvarkė nuotekas kitais būdais. Naudojantis šiomis sistemomis gyventojai teršė aplinką. Didžioji dalis prie centralizuotos sistemos neprisijungusių gyventojų nuotekas į paviršinius vandens telkinius išleisdavo dalinai apvalytas arba nevalytas, taip darydami neigiamą poveikį paviršinių vandens telkinių būklei.
Siekiant spręsti nurodytas problemas buvo būtinos investicijos į centralizuotos vandens ir nuotekų sistemos tvarkymo plėtrą, užtikrinant vartotojams teikiamų paslaugų atitiktį sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimams, aprūpinant kuo daugiau gyventojų viešai tiekiamomis vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pabradės aglomeracijoje.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė - Pabradės aglomeracijos gyventojai. Pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis - kokybiškos ir prieinamos vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugos bei saugi aplinkosauginiu požiūriu gyvenamoji aplinka.
Projekto tikslui pasiekti planuotas uždavinys - užtikrinti reikiamą infrastruktūrą ir sąlygas centralizuotai teikiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimui Pabradės mieste.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdytos šios veiklos:
- vandens tiekimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (Vilniaus g., Padubingės g., Karių g., Molėtų g., Upės g., Bažnyčios g., Mokyklos g., Vasaros g., Švenčionių g., Sodų g., Kovo g., Partizanų g., Šilelio g., Projekto g., Malūno g.);
- nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (Vilniaus g., Padubingės g., Karių g., Molėtų g., Upės g., Bažnyčios g., Mokyklos g., Vasaros g., Švenčionių g., Sodų g., Kovo g., Partizanų g., Šilelio g., Projekto g., Malūno g.).

Projekto rezultatai:
- naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis, km – 6,7;
- naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis, km – 5,3.
- planuojama, kad prie nuotekų tinklų prisijungs gyventojų skaičius – 281;
- planuojama, kad prie vandentiekio tinklų prisijungs gyventojų skaičius – 177.

Įgyvendinus projektą yra sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Pabradės miesto gyventojams.